Algemene Gebruiksvoorwaarden Bolk’s Companions

1. Welkom bij Bolk’s Companions 

Welkom bij www.bolkscompanions.com (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en/of producten die door Bolk’s Companions worden aangeboden.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Bolk’s Companions raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website ("Gebruiker(s)"), deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Bolk’s Companions kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze Website. Hoewel wij onze Website met grote zorgvuldigheid samenstellen en onderhouden en wij daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bolk’s Companions niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop aangeboden informatie. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van Bolk’s Companions;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Bolk’s Companions of wijzigingen in of op de Website.

3. Afwijking van Gebruikersvoorwaarden

Indien wij een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Bolk’s Companions zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig/niet-verbindend wordt/worden verklaard, dan laat dit de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Bolk’s Companions behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, lay-out, interfaces, grafische materialen en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van onze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolk’s Companions/de rechthebbende. U mag informatie op onze Website wel kopiëren, afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

5. Toepasselijk recht

Op onze Website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de op onze Website vermelde informatie zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

6. Meldingen, klachten, contactinformatie

Heeft u vragen, wilt u een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze Website, neem dan gerust contact met ons op. U kunt een email of een brief sturen naar de hieronder genoemde adressen.

Bolks Companions
Adres: Hoofdstraat 24

Postcode en plaats: 3972 LA Driebergen-Rijsenburg
KvK nummer: 30277533
BTW nummer:
Telefoon:
Email: secretariaat@kingfisherfoundation.nl